Bezpieczeństwo techniczne wymagane podczas eksploatacji oraz serwisowania urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych

Opis

Praktyczne szkolenie ma na celu dostarczenie przekrojowej wiedzy z zakresu doboru, prawidłowego montażu, konserwacji oraz eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Szkolenie oparte na wynikającym z długoletniej praktyki programie inż. Edwarda Pęcaka. Wykładowca to doświadczony specjalista-praktyk, wieloletni szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, certyfikowany menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX GIG nr MEx/0021/2012, ATEX GIG nr IEx/0016/2013, długoletni pracownik biura konstrukcyjnego zakładów produkujących osprzęt elektrycznych dla górnictwa, twórca opatentowanych urządzeń dla górnictwa

Opis IECEx

Szkolenie spełnia standardy IECEx w zakresie UNIT 3 

Adresaci

Elektromonterzy dokonujący instalacji i serwisu urządzeń Ex, kadra techniczna w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osoby pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,

Program

1.       Informacje wstępne o urządzeniach i instalacjach w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2.       Podstawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów na linii: producent urządzeń- użytkownik/eksploatacja.

3.       Podstawy prawne. Wymagania Dyrektywy ATEX 2014/34/UE i RMG Dz.U.2016, poz. 817. dot. urządzeń Ex. Co to jest i kiedy jest wydawany Certyfikat ATEX a kiedy Deklaracja Zgodności Producenta WE?

4.       Co to jest atmosfera wybuchowa, utworzona przez pyły i gazy palne oraz jej oznakowanie zgodnie z Dyrektywą ATEX, RMG oraz z normą PN-EN 60079-10-1_2:2016, PN-EN 1127-1:2011.

5.       Przykłady zwymiarowanych i oznakowanych stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięg na wybranych węzłach linii produkcyjnych.

6.       Zintegrowana ochrona przeciwpożarowa i wybuchowa na instalacjach przemysłowych, gwarantujących bezpieczeństwo techniczne i pracy obsługi.

7.       Modułowy system uszczelnienia kabli i rur w ścianach obudów aparatury Ex dla pojedynczych kabli oraz wiązek w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego kanałów i tuneli kablowych z wykorzystanie systemów Brattberg w strefach Ex i RISE/Nofirno, jako jeden z istotnych aspektów zintegrowanej ochrony przeciwpożarowej wymaganej podczas eksploatacji instalacji.

8.       Systemy monitorowania i zabezpieczeń przed wyciekami cieczy palnych oraz ich oparów z przestrzeni międzydennicowej oraz z obudów zamkniętych aparatów technologicznych.

9.       Dobór urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych dopuszczonych do stosowania w strefach zagrożenia z uwzględnieniem:

·         grupy wybuchowości gazu (II A, IIB, IIC i pyłów (IIIA,IIIB, IIIC)

·         temperatury samozapłonu gazu (T6-T1)

·         temp. żarzenia warstwy osiadłego pyłu i samozapłonu obłoku pyłu

·         stopnia ochrony IP (ochrona ludzi przed dotknięciem części ruchomych oraz przed przedostawaniem się do obudów ciał stałych) wg. normy PN-EN 60529:2003.

·         stopnia ochrony IK przed uderzeniem mechanicznym wg PN-EN 50102.

 

10.    Oznakowane cechy budowy (Ex d.., Ex e.., Ex de.., Ex i.., Ex p.., Ex m.., Ex n.., Ex q.., Ex o.. urządzeń w wykonaniu p. wybuchowym dopuszczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz normy PN-EN 60079-0.

11.    Certyfikacja zespołu maszynowego, kto i dla jakich urządzeń wydaje Deklarację Zgodności Producenta UE?. Wymagania dot. montażu, instalowania i eksploatacji zestawu maszynowego.

12.    Przykłady oznakowania silników synchronicznych i asynchronicznych w wykonaniu przeciwwybuchowym z uwzględnienie parametrów zapisanych w powyższym pkt. 6.

13.    Przykłady oznakowania zespołów napędowych: silnik elektryczny - wentylator, silnik elektryczny sprzęgło –pompa,

14.    Urządzenia i obwody iskrobezpieczne stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Budowa i zabezpieczenie obwodów iskrobezpiecznych zgodnie z PN-EN 60079-11.

15.    Zagrożenia wynikające z obecności elektryczności statycznej na instalacjach przemysłowych. Sposób pomiaru ładunków elektryczności statycznej w czasie „ruchu” instalacji technologicznej.

16.    Dobór grzałek i elementów grzewczych Ex i nie Ex zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-30;2010 przeznaczonych do ogrzewania aparatury procesowej instalacji przemysłowej w tym między innymi:

·         ogrzewanie wnętrz skrzyń przyłączeniowych, rur i zbiorników oraz aparatury pomiarowej

·         ogrzewanie wiązek gazów technicznych oraz zaworów i pomp z wykorzystanie elastycznych pokrowców grzewczych w strefach Ex.

17.    Podstawowe wymagania dla kabli zasilających i sterowniczych stosowanych w strefach Ex. Ochrona mechaniczna kabli.

18.    Zobowiązanie, wymagania od użytkownika wynikające z Dyrektywy ATEX 137 USERS 99/92/WE w zakresie oceny i przygotowania obiektu w zapewnieniu minimalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

19.    Podstawy eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektrycznych i nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym w tym, przeglądy, naprawy i remonty- zaświadczenie poremontowe zgodnie z norma PN-EN 60079-19:2011.

20.    Czasookresy i zakres kontroli urządzeń/ obwodów elektrycznych na instalacjach zagrożonych wybuchem gazu i oparów cieczy palnych zgodnie normą PN-EN 60079-17:2014

21.    Podstawowe wymagania co do kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za: nadzór, kontrolą i konserwacją urządzeń/instalacji wykonaniu przeciwwybuchowym.

22.    Podstawy eksploatacji instalacji odgromowej w strefach Ex zgodnie z normą PN-EN 62305.

23.    Wymagania dotyczące doboru, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji sieci oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wynikające z wymagań norm PN-EN-1838:2013r, PN-EN 60364-5-56, PN-EN 50172, Rozp. Min Infr. z dnia 12-04-2002 oraz normy PN-EN-60079:2011

24.    Przykłady błędnego w montażu aparatów/urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w wykonaniu Ex na instalacjach przemysłowych wynikających z braku wiedzy i doświadczenia pracowników oraz braku przewidywania skutków takich działań.

25.    Działania organizacyjne dot. sposobu pozyskania Dokumentu Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

26.    Podstawy eksploatacji silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym w tym, przeglądy, naprawy i remonty - zaświadczenie poremontowe zgodnie z norma PN-EN 60079-19;2011.

27.    Kto powinien wykonywać przeglądy, naprawy? Wymagania organizacyjne dla warsztatu remontowego z uwzględnieniem posiadanego stanu umaszynowienia i kwalifikacji pracowników.

·         Załącznik do Oceny Zdolności do Wykonywania Remontów.

·         Dokument. Ocena Zdolności do Wykonywania Remontów

·         Wzory wymaganych dokumentów wystawionych przez zakład remontujący/naprawczy.

28.    Zakres kwalifikacji pracowników wykonujących prace serwisowe i remontowe urządzeń.

29.    Wzory formularzy ewidencji remontowanych silników elektrycznych i urządzeń nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

30.    Wzory świadectwa poremontowego wydany przez zakład remontowy. Odpowiedzialność prawna.

31.    Kiedy należy wycofać z eksploatacji urządzenie/ zestaw maszynowy w wykonanie przeciwwybuchowym i kto jest za to odpowiedzialny?

·         Ocena stanu technicznego urządzenia przed naprawą/ remontem. Protokół oceny.

·         Ocena stanu technicznego urządzenia po naprawie/ remoncie. Protokół oceny.

32.    Podstawy BHP w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z RMG Dz.U. 2010 Nr 183, poz. 913 i RMG z dnia 28-03-2013r. Dz.U. 2013 poz.492 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

33.    Inne tematy, które będą zgłoszone przez słuchaczy przed rozpoczęciem szkolenia i w czasie szkolenia.

34.    Dyskusja, wymiana doświadczeń. Udzielenie odpowiedzi na stawiane pytania.

35.    Sprawdzian testowy dla słuchaczy szkolenia.

Wykładowca

Edward Pęcak

Lokalizacja

ON-LINE

Czas trwania

7 godzin

Plik do pobrania

Formularz zamówienia szkolenia on-line

Szkolenie

Bezpieczeństwo techniczne wymagane podczas eksploatacji oraz serwisowania urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych

- Termin szkolenia:

2021-02-16

- Miejsce szkolenia:

ON-LINE

Koszt szkolenia:

900.00zł netto (1107zł z VAT)

Opcje dodatkowe:

Łączny koszt szkolenia wraz z opcjami dodatkowymi:

900.00 netto (1107zł z VAT)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności za udział w szkoleniu najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, na rachunek bankowy nr: 92 1090 1098 0000 0001 3507 9246 (Santander Bank Polska). Na życzenie fakturę proforma umożliwiającą dokonanie płatności prześlemy Uczestnikowi na adres email wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Najpóźniej 7 dni przed szkoleniem zostanie wysłane Uczestnikowi mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, po otrzymaniu informacji o rezygnacji na adres email szkolenia@ase.com.pl. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrotu należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika lub przeniesienie płatności na inne szkolenie w danym roku kalendarzowym.

Dane uczestnika

Dane do faktury

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz zgadzam się na umieszczenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w bazie firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Kontakt

Akademia Bezpieczeństwa ASE 

Grzegorz Kulczykowski
tel. +48 58 520 77 39
mob. +48 601 480 291
mail: szkolenia@ase.com.pl

 

Zapisz się na szkolenie on-line

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20 

Szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE realizuje i fakturuje firma EKO-KONSULT wchodząca w skład Grupy Technologicznej ASE 

EKO-KONSULT Sp. z o.o. 
ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
KRS 0000696797, NIP 5842763741,
e-mail: biuro@ekokonsult.pl, tel. 58 554 31 38/39